Uw distributeur is Brenda Gines
Mijn Winkelmandje
 
-
+
Verwijderen
Retail Promo Maandelijks Promo
    Subtotaal Retail Maandelijks
Orders are currently limited to 1 item per transaction to avoid potential customs delays.
Orders in your market are limited to € per month. If you have questions, please refer to our Global Customer Program Terms & Conditions.

Uw Winkelmandje Is Leeg

Voeg Producten Toe In Aan Uw Winkelmandje Voordat U Afrekent

Uw distributeur is
Brenda Gines
Verwijderen
-
+
Retail Promo Maandelijks Promo
  Subtotaal Retail Maandelijks
Orders are currently limited to 1 item per transaction to avoid potential customs delays.
Orders in your market are limited to € per month. If you have questions, please refer to our Global Customer Program Terms & Conditions.

Uw Winkelmandje Is Leeg

Voeg Producten Toe In Aan Uw Winkelmandje Voordat U Afrekent

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN LIFEVANTAGE CORPORATION

Hartelijk dank voor het bezoeken van onze website (‘Website’). Alle inhoud, informatie en diensten die op en via onze Website worden verstrekt, mogen alleen worden gebruikt onder de volgende voorwaarden (de ‘Voorwaarden’). Let op! Deze worden van tijd tot tijd gewijzigd. De termen ‘LifeVantage’, ‘onze’, ‘wij’ en ‘ons’, zoals gebruikt in dit document, verwijzen naar LifeVantage Corporation, tenzij de context duidelijk anders bepaalt. We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. Wij raden je aan de Gebruiksvoorwaarden af en toe opnieuw te lezen om op de hoogte te blijven van updates.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE WEBSITE GA JE AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN. LEES ZE ZORGVULDIG DOOR VOORDAT JE DE WEBSITE GEBRUIKT. ALS JE NIET AKKOORD GAAT MET ENIG DEEL VAN DEZE VOORWAARDEN, MAG JE ONZE WEBSITE NIET GEBRUIKEN. BEN JE EEN DISTRIBUTEUR? DAN BEN JE GEBONDEN AAN BIJKOMENDE VOORWAARDEN IN JE DISTRIBUTEURSOVEREENKOMST,-BELEID EN -PROCEDURES PLUS ELKE ANDERE OVEREENKOMST DIE JE MET ONS HEBT GESLOTEN.

Wij communiceren met je via e-mail of door het plaatsen van berichten op deze Website. Je stemt ermee in dat alle overeenkomsten, aankondigingen, bekendmakingen of andere communicatie die wij je elektronisch toesturen, voldoen aan alle wettelijke eisen die stellen dat dergelijke communicatie schriftelijk plaatsvindt.

Gebruikerslicentie
Je krijgt een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor toegang tot de Website en de inhoud ervan in overeenstemming met deze Voorwaarden. Door deze Website te bezoeken en een Gebruiker te worden, verklaar je dat je 18 jaar of ouder bent. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je onze Website enkel gebruiken onder toezicht van een ouder of voogd, die ermee heeft ingestemd gebonden te zijn aan de Voorwaarden.

Onze Website wordt gehost in de Verenigde Staten en bevat informatie die geschikt is voor toegang en gebruik in de V.S. Wij geven geen garantie dat enig materiaal op de Website geschikt is of beschikbaar is voor gebruik buiten de V.S. Alle verwijzingen op de Website naar specifieke producten of diensten zijn alleen van toepassing op de producten en diensten die beschikbaar zijn in de V.S., en alle productclaims en vergelijkingen met andere producten op de Website gelden enkel binnen de Amerikaanse markten. Degenen die toegang krijgen tot deze Website vanuit andere locaties doen dat op basis van hun eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving diensten te weigeren. Je bent zelf verantwoordelijk voor je gebruik van de Website, en gaat ermee akkoord ons te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief kosten voor advocaten, die het resultaat zijn van je gebruik of misbruik van de Website. Het plaatsen of verzenden van illegaal, lasterlijk, bedreigend, smadelijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig materiaal dat gedrag, dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd, zou kunnen vormen of aanmoedigen, leidt tot wettelijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met de wet, is strikt verboden.

PRIVACY
Je gaat ermee akkoord dat je de Voorwaarden van het Privacybeleid op deze Website hebt gelezen en begrepen. Het Privacybeleid wordt hierbij door verwijzing in deze Voorwaarden opgenomen en is volledig hierin uiteengezet.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van de Website, zoals tekst, afbeeldingen, logo’s, geluidsfragmenten, video, foto’s, software en andere informatie (de ‘Inhoud’) is eigendom van LifeVantage, en wordt beschermd door het federale en internationale auteursrecht en merkenrecht, of andere eigendomsrechten. Deze rechten worden beschermd in alle vormen, media en technologieën die momenteel al bestaan of nog worden ontwikkeld. Je mag delen van het materiaal van de verschillende gebieden op de Website uitsluitend voor persoonlijk niet-commercieel gebruik of niet-commercieel gebruik binnen je organisatie afdrukken en downloaden, of voor zover is toegestaan. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LifeVantage mag geen enkel gedeelte van de Inhoud in wat voor vorm dan ook worden herdrukt, heruitgegeven, gewijzigd of verspreid. Het is niet toegestaan en deze Gebruiksvoorwaarden geven je geen recht om de Website te reproduceren, reverse-engineeren, decompileren, demonteren, wijzigen, verzenden, verkopen, distribueren, in licentie geven of afgeleide werken maken met betrekking tot de Website. Voor bepaalde inhoud is mogelijk licentie verleend door derden. Dergelijke inhoud van derden en alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot die inhoud zijn eigendom van de respectievelijke derden. Je mag geen copyrightvermeldingen, handelsmerken of andere vermeldingen van intellectuele eigendom, eigendomsrecht of legenda die op de Website staan, verwijderen, wijzigen of aanpassen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk door deze Gebruiksvoorwaarden of toepasselijke licentieovereenkomsten voor eindgebruikers zijn verleend, zijn voorbehouden aan LifeVantage.

Beperking van garantie
Onze Website en de inhoud ervan worden geleverd ‘zoals deze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’, zonder enige vorm van garantie. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, doen wij uitdrukkelijk afstand van alle garanties, expliciet of impliciet,met inbegrip van, zonder beperking, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet schenden van rechten van derden, en van garanties die voortvloeien uit de wet of andere wettelijke bepalingen of garanties ten gevolge van een handelwijze of handelspraktijk. Wij geven geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, juistheid, integriteit, betrouwbaarheid, actualiteit, adequaatheid, geschiktheid, functionaliteit, beschikbaarheid of de werking van deze Website en de inhoud of diensten op of toegankelijk vanaf deze Website. We garanderen niet dat de werking van deze Website ononderbroken, foutloos, vrij van virussen en/of andere schadelijke componenten van de apparatuur of software is.

Beperking van aansprakelijkheid
In geen geval zijn wij aansprakelijk voor, noch nemen wij verantwoordelijkheid voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of de onmogelijkheid om deze Website te gebruiken (of de inhoud of diensten op of toegankelijk vanaf deze site), of anderszins, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Aankopen en prijzen van producten
Alle facturerings- en andere informatie die wordt verstrekt op deze Website moet waarheidsgetrouw en accuraat zijn. Het verstrekken van onjuiste of onnauwkeurige informatie vormt een schending van deze Voorwaarden, en, als je een distributeur bent, kan is dit mogelijk ook een schending van je Distributeursovereenkomst zijn. Door het invullen van de betalingsprocedure stem je ermee in de aangevraagde product(en) of dienst(en) te ontvangen en te betalen. Je verklaart en garandeert dat je het wettelijke recht hebt om een creditcard of andere betaalmiddelen te gebruiken om een transactie te voltooien.

Ingeval een product tegen een onjuiste prijs of met onjuiste informatie wordt weergegeven door drukfouten of een fout in de prijsaanduiding of productgegevens, heeft LifeVantage het recht om eventuele geplaatste orders voor producten tegen de onjuiste prijs te weigeren of te annuleren. LifeVantage heeft het recht om dergelijke orders te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en de kosten van de creditcard van de Gebruiker zijn afgeschreven. LifeVantage behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een bestelling om welke reden dan ook te weigeren of te annuleren. Als de kosten voor de aankoop al zijn afgeschreven van je creditcard en je bestelling wordt geannuleerd, boekt LifeVantage onmiddellijk het bedrag dat in rekening werd gebracht, terug op je creditcardrekening. LifeVantage probeert accuraat te zijn in alle productbeschrijvingen. Toch kan LifeVantage niet garanderen dat elk productbeschrijving of de inhoud op de Website juist, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten is. Als je merkt dat het product niet conform de beschrijving is, kun je het alleen terugsturen volgens het retourbeleid van LifeVantage.

LifeVantage behoudt zich het recht voor om met of zonder voorafgaande kennisgeving: (a) voorwaarden te stellen inzake de honorering van elke kortingsbon, kortingscode, aanbiedingscode of andere aanbieding; (b) een productbeschrijving te wijzigen; (c) de beschikbaarheid van een product of dienst te beperken; (d) een Gebruiker of klant diensten te weigeren. Elke claim of gerechtelijke stappen met betrekking tot deze Website moeten binnen een jaar na het ontstaan van de claim worden gestart. Prijzen en beschikbaarheid van LifeVantage-producten of -diensten kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Aanbiedingen
Deze Website kan prijsvragen of aanbiedingen bevatten waarvoor je materiaal of informatie moet sturen over jezelf of je distributeurschap om hieraan deel te nemen. Houd er rekening mee dat voor een wedstrijd of aanbieding die wordt aangeboden via de Website aparte voorwaarden kunnen gelden, waaronder, onder andere, deelnamevereisten, zoals leeftijdsgrenzen en geografische beperkingen. Als je besluit om deel te nemen aan dergelijke wedstrijden of aanbiedingen is het je eigen verantwoordelijkheid om vertrouwd te raken met alle relevante voorwaarden. Door je deelname ga je ermee akkoord dat je voldoet aan deze voorwaarden die in alle opzichten bindend en definitief zijn.

Geen aanhangels met inhoud en links naar Andere Websites
Eventuele links naar andere websites worden louter aangeboden voor het gemak van de gebruikers van deze Website. Deze Website kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites, maar LifeVantage heeft niet al deze andere websites beoordeeld, is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites en is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van een dergelijke inhoud. LifeVantage ondersteunt of vertegenwoordigt geen van deze websites, of de daarin opgenomen informatie of andere producten of materialen, of resultaten die uit het gebruik ervan worden verkregen. Als je besluit naar een van deze andere websites te gaan die over een link met deze Website beschikken, doe je dit volledig op eigen risico.

Links naar de Website en Website openen in een venster
Tenzij een gebruiker beschikt over een schriftelijke overeenkomst met LifeVantage waarin anders is bepaald, mag een Gebruiker alleen een hyperlink naar de Website op een andere website zetten als de Gebruiker voldoet aan al deze voorwaarden: (a) de link moet een link zijn waarin duidelijk ‘LifeVantage’ is aangegeven of de link moet ‘wijzen’ naar de URL http: www.lifevantage.com en niet naar andere pagina’s binnen de Website; (b) de link moet, als deze door de gebruiker is geactiveerd, de Website op volledig scherm op de betreffende website weergeven en niet in een venster (of frame); en (c) het uiterlijk, de positie en andere aspecten van de link mogen niet zo zijn, dat de goodwill van de naam en handelsmerken van LifeVantage worden beschadigd of nauwelijks zichtbaar zijn, of dat de valse schijn wordt gewekt dat LifeVantage een band heeft met, of een sponsor is van, de betreffende website. Door het verlenen van deze toestemming doet LifeVantage geen afstand van zijn aan de Website verbonden eigendom of rechten op handelsmerken, auteursrechten, patenten of enige andere vorm van intellectuele eigendom. LifeVantage behoudt zich het recht voor om zijn toestemming te allen tijde en naar eigen goeddunken te herroepen. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Gebruiksvoorwaarden en toegang tot de Website is het recht van de staat Utah van toepassing, de rechtskeuze en kwesties aangaande auteursrechten, handelsmerken en patenten onder de federale wetgeving van de V.S. niet meegerekend.

Hierbij stem je er op onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze mee in dat eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Website of aankopen van diensten via de Website onder de exclusieve jurisdictie zullen vallen van de rechtbanken van de staat Utah en die van de Verenigde Staten van Amerika die zich in Utah bevinden (en stem je ermee in uitsluitend in die rechtbanken een rechtszaak aan te spannen in verband hiermee). Hierbij doe je op onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze afstand van het recht op bezwaar met betrekking tot het voorleggen van dergelijke geschillen aan de rechtbanken van de staat van Utah.

Gehele overeenkomst
Deze Gebruiksvoorwaarden en alle documenten waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de gehele overeenkomst tussen LifeVantage en jou, als onderwerp hiervan. LifeVantage kan deze Gebruiksvoorwaarden of enige andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen te allen tijde, naar eigen goeddunken, eenzijdig wijzigen of veranderen door bekendmaking op de Website. Alle gewijzigde of veranderde voorwaarden gaan in op het moment van de bekendmaking op de Website. Het voortgezette gebruik van de Website veronderstelt de aanvaarding van alle gewijzigde voorwaarden. Als je vragen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden kun je contact met ons opnemen op (hyperlink naar e-mailadres klantenservice).

Contact opnemen
Als je je zorgen maakt over de Website of deze Gebruiksvoorwaarden, stuur je ons een e-mail of bel je ons op het volgende nummer:

Ondersteuning voor distributeurs:
1-866-460-7241
Fax: 1-855-836-4925

E-mailadres:
distributorsupport@lifevantage.com

Hoofdvestigingen:
LifeVantage Corporation
9785 S. Monroe Street, Suite 300
Sandy, UT 84070
801-432-9000

Ons doel

Wij geloven in een overvloedige wereld waar zowel fysieke en financiële gezondheid geoptimaliseerd zijn. Wij geloven dat jouw welzijn belangrijk is. Daarom hebben wij vooruitstrevende onderzoeken in nutrigenomics gecombineerd met een geweldig plan om jou eigen legacy te bouwen.

Omdat jij ertoe doet
Doorgaan Met Winkelen